UVJETI PRODAJE I REZERVACIJE

NAČINI PLAĆANJA

– internet bankarstvo, opće uplatnice,gotovinsko plaćanje

Sva plaćanja se provode u hrvatskoj valuti. Zaračunati iznos na Vašoj kreditnoj kartici je konvertiran hrvatskoj valuti prema srednjem tečaju HNB.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Easy Rent se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Sve informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete, Easy Rent agencija prikupila je od krajnjeg pružatelja usluge. Iako su sve informacije provjerene od strane djelatnika Easy Rent-a, Easy Rent ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju tog ili bilo kojeg drugog djela web-a.
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Standardi smještaja pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje korisnik naše usluge (u daljnjem tekstu Korisnik) dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju Easy Rent u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama.

SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu, te uključuju one usluge koje su opisane uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.
Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu, pa ih stoga Korisnik plaća posebno. Posebne usluge se trebaju zatražiti prilikom prijave, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun. Easy Rent zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.

PRIJAVE ZA REZERVACIJU

Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni obrazac dostupan na web site-u Easy Rent-group, ili putem e maila (info@easyrent.com) Prilikom prijave Korisnik je dužan dati sve točne podatke koji se u predviđenom obrascu za rezervaciju traže a odnose se na putnika kao i na osobe koje prijavljuje na putovanje.Easy Rent ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane Korisnika prilikom prijave rezervacije.

REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima
pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za Korisnika, tako i za Easy Rent,koji stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući program putovanja u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije Korisnik je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom
Korisnika, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu koju odredi Easy Rent prema predviđenom trajanju korištene usluge. Ukoliko do datuma dolaska ima 7 ili manje dana obavezno se uplaćuje 100% cijene
usluge po odobrenom upitu. Plaćanje je moguće izvršiti na račun Easy Rent-a ili način gotovinsko plaćanje.
Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Plaćanje bankovnom doznakom iz inozemstva moraju biti izvršena najkasnije do pet dana prije dolaska gosta, a iz Hrvatske najkasnije do tri dana prije dolaska gosta. Nakon primitka cjelokupnog iznosa izabrane usluge, Korisniku će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Korisnik je dužan vaučer predati prilikom
dolaska u smještajni objekt, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim Korisnicima ili prihvatiti sve Korisnike uz nadoplatu nenajavljenih Korisnika na licu mjesta. Uplatom rezervacije Korisnik potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Uplatom rezervacije Korisnik potvrđuje da prihvaća Opće uvjete pružanja usluga
smještaja. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za Korisnika tako i za Easy Rent .

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Easy Rent se obvezuje osigurati Korisniku, smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Easy Rent može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom da Easy Rent ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih
jedinica. Ukoliko Korisnik uplati rezervaciju koju Easy Rent ne može ispuniti (oniline ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.

Ukoliko je Easy Rent u mogućnosti putniku ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje Korisnika. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Easy Rent agencija dužna je sve Korisnike koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove. Ukoliko Korisnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema smjernicama koje su važeće za rezerviranu jedinicu.
Easy Rent ne nadoknađuje Korisniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Korisnik otkazuje.

OBVEZE EASY RENT-a

Easy Rent je dužnan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima Korisnika sukladno dobrim običajima u turizmu.
Easy Rent je dužan osigurati da se Korisniku pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara Korisniku zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Easy Rent isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom, te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima Korisnik podmiruje sve dodatne troškove.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je obvezan:
posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Korisnik poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti voucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Korisnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Korisnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

PRTLJAGA

Easy Rent ( agencija) nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki Korisnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Korisnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki Korisnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki Korisnik – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Korisnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga
(vlasnika smještaja i sl.) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti.

Korisnik je dužan najprije obavijestiti pružatelja usluga i pokušati sa njim pronaći zadovoljavajuće rješenje. Korisnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Korisnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Korisnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji, e- mailom ili poštom na njenu adresu. Easy Rent će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Korisnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Korisnik se odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo Korisnika na nadoknadu idealne štete. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Korisnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

NADLEŽNOST SUDA

Korisnik i Easy Rent ( agencija) nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.